Wednesday, June 25, 2008

Linux versi Sunda, atau....??

Kacaritakeun si Kabayan pindah imah. Imah si Kabayan anu mimiti, ayana di bojong windows. Ku sabab loba wae awaril jeung masalah, ahirna si Kabayah pindah ka babakan Linux. Sok sanajan imahna di bojong windows teh genaheun, pemandangannana asri, sagala rupa fasilitas tersedia, tapi si Kabayan kaitung penghuni teu sah. Ngaran-ngaran penghuni teu sah tea atuh pikiraneun. Peuting teu ngeunah sare, beurang teu ngenah dahar. Sing sarwa sieun, sieun di razia kunu berwajib.

*diceritakan si kabayan pindah rumah, rumah si kabayan yang pertama berada di desa Windows karena terlalu banyak masalah akhirnya sikabayan pindah ke desa linux. walaupun rumahnya didesa windows cukup nyaman, pemandangannya asri segala macam fasilitas tersedia tapi si kabayan terhitung penduduk tidak sah namanya juga penduduk tidak sah yah pastinya banyak pikiran malam tidak enak tidur siang tidak lahap makan juga terkadang suka ketakutan razia*

Sanggeus lila nimbang-nimbang, ahirna si Kabayan mutuskeun rek pindah imah ka babakan Linux.

*setelah lama menimbang, akhirnya si kabayan memutuskan untuk pindah rumah ke desa linux*

Kaayaan di babakan Linux, sabenerna hanteu saperti anu dibayangkeun ku si Kabayan. Salila ieu si Kabayan ngabayangkeun babakan linux teh masih keneh leuweung ganggong sima gonggong. Jalan ka dinya tarahal. Walurat hese ku cai. jsb.

*keadaan di desa linux sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan oleh si kabayan. selama ini si kabayan membayangkan desa linux itu masih hutan belantara, jalan2 masih terjal, kering kerontang susah air dan lain sebagainya*

Lamun baheula mah memang kitu kaayaan babakan linux teh, tapi sanggeus loba anu nyicingan ngadon ngababakan didinya, nya kaayaan lembur babakan linux teh ngaronjat. Jalan mulus ngabulungbung, cai cur cor teu kakurangan.
Leuweung anu tadina pi kasieuneun teh diatur dirapih-rapih sangkan ngeunah katingalina jeung teu ngabahayakeun teuing. Malahan mah ieu leuweung teh ayeuna mah sok dimangpaatkeun ku urang babakan linux, boh anu resep moro atawa nu ngala suluh.

*dahulu memang seperti demikian keadaan desa linux, tetapi setelah banyak yang mendiami desa tersebut, lalu keadaan desa linux itu semakin meningkat, jalan jalan mulus, air dimana-mana tanpa kekurangan. hutan yang tadinya menakutkan itu di atur sedemikian rupa agar dilihatnya semakin menarik dan tidak membahayakan. malah hutan ini sekarang sering dimanfaatkan oleh para penghuni desa linux, baik yang gemar berburu atau hanya sekedar mencari kayu bakar*

Hal sejen anu jadi pertimbangan si Kabayan memeh pindah ka Babakan linux teh nyaeta kaayaan imah. Sok sieun teu pikabetaheun. Ari geus di pindahan mah geuningan teu susah teusing.

*hal lainnya yang menjadi pertimbangan si kabayan semenjak pindah ke desa linux yaitu keadaan rumah, takut tidak kerasan ternyata setelah pindah malah tidak terlalu susah*

Ngaran-ngaran imah tangtu ngabogaan fungsi-fungsi dasar anu sarua, sanajan wanda jeung modelna tangtu beda-beda. Ngaran-ngaran imah pasti aya pantoan, aya tampian, aya enggon aya pawon.

*Namanya rumah tentu memiliki fungsi dasar yang sama, selain benda dan modelnya tentu berbeda. yang namanya rumah pasti ada pintunya, ada jendela, (?) *

Memang imah si Kabayan anu di bojong windows jeung di babakan linux teh beda. Tapi sanajan kitu, si Kabayan teu bingung nyicingan eta imah, ku sabab nya kitu tea ngaran-ngaran imah mah sarua ngabogaan bagian-bagian dasar anu sifatna universal.

*Memang rumah si kabayan yang di desa windows serta didesa linux itu berbeda akan tetapi meski begitu sikabayan tidak bingung mendiami rumah tersebut, sebab semua rumah sama memiliki bagian dasar yang sifatnya universal*

Di bojong Windows, imah-imah teh ngabogaan sababaraha model, aya type 3.1, aya type 98, aya type 2000, type xp malah anu paling anyar aya deui type vista. sedengkeun di babakan linux mah konsepna make konsep cluster. aya cluster RedHat, cluster Debian, Cluster Slackware, jeung cluster SuSe. tah dina cluster-cluster ieu oge ngabogaan type anu beda-beda, contona
cluster RedHat, aya type RedHat, aya type Fedora, type Mandriva, jsb. anu pang lobana type mah Cluster Debian, aya type Ubuntu, type Knoppix, type IGOS, jrrd.

*Didesa windows rumah memiliki beberapa model ada type 3.1, type 98, type 2000, type XP malah ada yang paling terbaru yakni type vista, sedangkan di desa linux konsepnya menggunakan konsep cluster, ada cluster Redhat, cluster Debian, cluster Slackware, dan cluster Suse nah disetiap cluster juga memiliki type yang berbeda-beda contohnya cluster Redhat ada type Redhat, ada type Fedora, type Mandriva dan lain sebagainya yang paling banyak typenya adalah Cluster Debian, ada type Ubuntu, Type Knoppix, Type IGOS dan lain sebagainya*

Si Kabayan milih Cluster RedHat type Fedora, ku sabab ceuk manehna ieu anu paling gampang. manehna milih imah Fedora 9. Kaayaan fedora 9 geus teu eleh ku imah anu di bojong windows type xp atawa vista. masalah penampilan teu eleh rancunit. masalah fungsionalitas, oge teu eleh.

*Sikabayan memilih cluster Redhat Type fedora, sebab katanya ini yang paling gampang ia memilih rumah fedora nomor 9 keadaan rumah tersebut tidak kalah dengan rumah di desa windows type XP atau Type vista masalah penampilan tidak kalah keren masalah fungsi apalagi..*

Sabenerna aya perbedaan anu onjoy antara imah di babakan linux jeung di bojong windows. perbedaan ieu nyaeta dina palebah kaamanan imah. Imah-imah di bojong windows mah geus loba kabejakeun osok kaasupan bangsat, boh ti komplotan Virus, Trojan, komplotan Spyware atawa Malware. sok sanajan geus di pasangan konci sagede nanahaon oge, tetep we eta komplotan teh bisa asup. duka teuing kumaha carana.

*Sebenarnya ada perbedaan yang sangat terlihat antara rumah di desa linux dengan di desa windows. perbedaan ini yaitu di keamanan rumah, rumah di desa windows terkenal suka kemalingan, entah dari komplotan virus, trojan komplotan spyware atau malware. walaupun sudah di pasang kunci sebesar apapun tetap saja komplotan tersebut berhasil masuk entah bagaimana caranya*

Sedengkeun ari imah-imah di babakan linux mah teu kitu. komplotan-komplotan bangsat teh hese lamun rek asup ka imah. sakabeh elmuna ngadadak cambal. elmu sirep teu teurak, elmu halimunan teu mampuh. atuh bangsat-bangsat teh teu walakaya. sok sanajan aya hiji dua penjahat anu bisa asup, tapi biasana ieu mah lain bangsat sagawayah. jeung deui sasaran na oge lain imah cacah kuricakan.
biasana penjahat sakti kieu mah ngala na teh imah-imah anu mundel eusina, saperti imah-imahna para bankir, sodagar beunghar, jsb. eta oge bisana asup si penjahat sakti teh, lain ngagunakeun cara anu biasa, nyokel jandela atawa asup tina suhunan sanggeus sakabeh pangeusi imah di sirep.

*Sedangkan rumah di desa Linux tidak demikian. komplotan-komplotan maling tersebut kesulitan jika ingin masuk kerumah seluruh ilmunya mendadak lumpuh ilmu "sirep" tidak manjur, ilmu halimunan tidak mempan, yah akhirnya maling-maling tersebut tidak berdaya, walaupun demikian masih ada satu-dua penjahat yang berhasil masuk tapi biasanya maling ini bukan baling sembarangan. dan lagi sasarannya bukan rumah biasa, biasanya penjahat sakti seperti ini menjarah rumah-rumah yang berkantong tebal. seperti rumah-rumah para bankir, saudagar kaya, dan sebagainya. itu juga penjahat sakti bisa masuk tidak menggunakan cara yang biasa, mencungkil jendela atau masuk melalui atap setelah seluruh rumah di "sirep"*

Penjahat sakti kieu mah boga elmu anu leuwih linuhung. Samalah ceuk cenah mah, manehna teh bisa mancalaputra mancala putri. bisa jadi naon wae, bisa jadi saha wae. memang eta karek cenah, da kumaha carana anu sabenerna mah can aya anu nyahoeun.

*Penjahat sakti seperti ini memiliki ilmu sangat sakti. konon katanya dia bisa melakukan apapun, bisa jadi siapa saja. memang itu baru katanya, bagaimana cara sebenarnya sih belum ada yang mengetahui *

Balik deui ka si Kabayan. Ayeuna si Kabayan geus nyicingan imahna anu di babakan linux. Karasa ku si Kabayan, sanggeus cicing di babakan linux, hirup kumbuh jeung batur papada urang lembur babakan linux, pangaweruh manehna aya ronjatna. nya eta kusabab kahirupan di babakan linux mah, sok aya wae hal anu ngadorong si kabayan pikeun tatanya. aya we masalah teh. timimiti masalah ngandir cai, ngarobah tempat huluwotan. neangan tangkal kembang pesenan nyi Iteung, jsb. Anu eta masalah-masalah teh, loloba na mah can pernah kapanggih ku Si Kabayan, sawaktu manehna cicing di bojong windows.

*Kembali lagi ke si Kabayan sekarang si Kabayan sudah menempati rumahnya di desa linux, sangat terasa oleh si Kabayan setelah menempati desa Linux, hidup berdampingan dengan warga desa linux yang lainnya. ada pengaruh terhadap dirinya karena kehidupan di desa linux selalu ada saja hal yang mendorong si kabayan untuk bertanya. ada saja pertanyaan yang ingin
ditanyakan, mulai dari masalah air, merubah tempat penyimpanan (?) cara mencari tanaman kembang pesanan "nyi iteung" dan lain sebagainya. yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut banyak yang Kabayan belum temukan di desa Windows*

Taken from email sent by Aldo Desatura ™

3 comments:

sevenskies said...

permisi mas..
saya LUG IT Telkom lagi di balikpapan..

klo di balikpapan..mau beli cd linux dimana ya??

trus klab ada tempat ngumpulnya ga..??
kok di klab ga ada forumnya sih??

Alfa@Balikpapan said...

Anda bisa menghubungi pak budi, ketua KLAB di 0542-7121818 atau 081347111197

Kalo mau ikut ngumpul silakan dtg di hari minggu, 29 juni besok.
Kita ada event pesta blogger kaltim 2008, dan anggota klab 80% hadir..

Info lengkap silakan lihat di www.bblogger.web.id

sevenskies said...

terima kasih pak..nomor pak budi sudah saya catat..tapi acara tanggal 29 kayaknya saya ga bisa..sudah ada acara..

oh ya pak..salam kenal..